AŞIRTMALI ABA GÜREŞİ ADAY HAKEM KURSU – sporakademisi.com

AŞIRTMALI ABA GÜREŞİ ADAY HAKEM KURSU

AŞIRTMALI ABA GÜREŞİ ADAY HAKEM KURSU – GAZİANTEP

AŞIRTMALI ABA GÜREŞİ ADAY HAKEM KURSU
5-6 Kasım 2016 / GAZİANTEP

Aşırtmalı Aba Güreşi Aday Hakem Kursu 5-6 Kasım 2016 tarihlerinde Gaziantep’te yapılacaktır. Söz konusu kursa katılacaklarda aranacak şartlar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Aşırtmalı Aba Güreşi Aday Hakem Kursuna Katılacaklarda Aranılan Şartlar

a) En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Görevini devamlı yapmasına engel, vücut veya akıl hastalığı ile malül olmamak,
c) Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
ç) 20 yaşından küçük olmamak,
d) 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak,

İSTENİLEN BELGELER

a) Dilekçe (Açık adresli)
b) 2 adet vesikalık fotoğraf
c) Sağlık raporu (Hükümet tabipliğinden veya aile sağlığı merkezinden (aslı)
ç) Adli Sicil Belgesi (aslı)
d) Diploma sureti (Bağlı bulunduğu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden aslı gibidir onaylı)
e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı
f) Nüfus cüzdanı sureti (resimli)
g) Aşırtmalı Aba Güreşi dalında sporculuk yaptığını belgelemek (varsa)

NOT: Eksik evrakla kurs kayıtları yapılmayacaktır.