Bilgi BankasıSpor Bilgi

BEDEN EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ

BEDEN EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ :

Beden eğitim öğretmenlerinin mesleki faaliyetleri 6 ana bölümde toplanır.

A) Beden eğitim dersiyle ilgili hususlar (ders uygulamaları)
B) Spor kolu çalışmalarını (okul içi ve okul dışı)
C) İzcilik faaliyetleri (okul içi ve okul dışı)
D) Halk oyunu faaliyetleri (okul içi ve okul dışı)
E) Okul dışı faaliyetlerle ilgili diğer hususlar
F) Beden eğitimi dersinde ders alanı olarak kullanılan yerlerin bakımı.

1-Beden eğitimi öğretmenlerinin yıl boyunca yanında bulunması gereken dosya evrakları

a- O yıla ait yıllık ve dönem planları
b- O yıla ait zümre toplantı tutanakları
c- Günlük planlar
d- Öğretmen not defteri
e- 6 saatlik ders dışı çalışma programı (İl Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanmış)
f- Öğrenci tanıma, izleme, yönlendirme ve değerlendirme çizelgesi

2- Spor kolunda sene başında yapılacak işler

a- 2336 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan spor kolu yönetmeliğinin ve kuruluş esaslarının incelenmesi.
b- Sene başı öğretmenler kurulunda spor kolu yönetim kuruluna seçilen öğretmenler arasından birinin yönetim kurulu başkanlığına seçilmesi ve tutanaklara yazılması.
c- Okulun açılışını müteakip 15 gün içinde sınıflardan birer temsilci seçilir okul müdürünün çağrısı üzerine, spor kolu genel kurulunun toplantısının sağlanması.
d- Genel kurul tarafından yönetim kurulunun 8 öğrenci üyesinin seçilmesi, seçilen yazmanlar tarafından yapılan seçim ve konuşmaların tutanaklara geçilmesi, tüm tutanakların katılanlara ayrı ayrı imzalatılması.
e- Seçilen yönetim kurulu üyelerinin isim, sınıf ve numaralarının sırayla kağıda yazılarak onaylatıldıktan sonra dosyaya konulması.
f- Spor kolu defter ve evraklarının idareden teslim alınması.
g- Spor kolu çalışma programının hazırlanarak onaydan sonra dosyaya konulması
h- Sınıflardan spor koluna seçilen öğrenci listelerinin sınıf öğretmenlerinden alınarak dosyaya konulması
ı- Bütçe taslağının hazırlanarak müdürün onayından sonra dosyalanması.
j- Spor kolu ihtiyacı olan tüm defter ve evrakların eksiksiz temin edilmesi.
k- Spor yuvasında bulunan tüm malzemelerin tespitinin yapılması ve tutanak altına alınması.
l- Spor kolu ihtiyacı olabilecek araç-gereç ve malzemelerin tespit edilmesi.

3- Spor Kolunda dikkat edilmesi gereken hususlar.

a- Spor kolu yoğaltım defteri malzemelerin cinsine göre ayrı ayrı tanzim edilmeli.(voleybol topu, basketbol topu, forma gibi) defterin baş tarafına fihrist yapılması kolaylık sağlar.
b- Yoğaltıma ait malzemeler öğrencilere liste ile zimmetlenmesi, malzeme takibi ise malzeme koruyucuları tarafından yapılmalı, müsabakaların bitiminde ise temiz olarak tekrar toplanmalı.
c- Çok öğretmen ile çalışılan okullarda, öğretmenlere top ve malzemeler ayrı ayrı zimmetlenerek malzeme kaybının özellikle ders ve sonrasında önlenmesi sağlanmalı.
d- Sene başında alınacak bir karar ile acil durumlarda kasadaki paranın harcama onayının alınmasında yarar vardır.
e- Halk oyunları ve bando takımı malzemelerinin spor kolu bütçesinden alınmamasına özen gösterilmeli.
f- Karar defterinin en altına okul müdürünün uygundur imzası olacaktır.
g- Yönetmelik gereği mutlaka spor kolunda makbuz karşılığı para toplayıp gelir gider defterini çalışır hale getirmeliyiz.
h) Okul içinde ve dışında yapılan küçük büyük bütün faaliyetler kağıt üzerine dökülerek dosyalanacaktır.
I- Öğrenci sağlık raporlarının bir fotokopisi dosyamızda bulundurulmalı.
j- Öğretim yılı sonunda yapılan harcamalar bir bilanço ile hazırlanarak (gelir……..gider…….) yönetim kurulunca onaylandıktan sonra öğrenci ve velilerin görebilecekleri ilan panosuna asılması ve sonrasında dosyalanması gerekir.
k- Gelir-gider defterine bankada yatan-kalan para miktarı kadar bir makbuz kesilerek gelir hanesine işlenir.
l- Gelir makbuzları her öğrenciye kesilecek ve üç imzalı olacaktır.
m- Evraklar iki yıl el altında, beş yıl arşivde saklanacaktır.
n- Kupa, madalya gibi malzemelerin demirbaş eşya defterine kaydedilmesi gerekir.

4- Yıl sonunda spor kolunda yapılması gereken işler

a- Spor kolu yıl sonu faaliyet raporu detaylı olarak hazırlanacak, yapılan
işler, yapılmayan işler, nedenleri ve bir sonraki yıla öneriler yazılmalı.
b- Tüm spor kolu malzemeleri sayılarak tutanak altına alınmalı.
c- Tüm defter ve evraklar incelenerek eksikler ve imzalar tamamlanmalı.
d- Gelir-gider defterinin altı kapatılarak yönetim kurulu tarafından imzalandıktan sonra okul müdürüne onaylatılır. Spor kolu sonraki yıl borç devredemez.
e- Tüm defterler imza ve eksikleri tamamlandıktan sonra sene sonu öğretmenler kurulunda okul idaresine teslim edilir.

A) BEDEN EĞİTİMİ DERSİYLE İLGİLİ HUSUSLAR

1) Her öğretmenin; mevsim şartlarına yer, saha ve malzeme imkanlarına sınıf mevcutlarına ve seviyelerine, hareketlerin yapılmasında basamaklamaya uyularak, öğretim programının ana maddeleri ayrı ayrı bölümlerde gösterilmek suretiyle hazırlanmış bir yıllık ders dağıtım planı bulunmalıdır. Bu planda işlenecek konular ana hatlarıyla gösterilir, fazla ayrıntılara gidilmez.

2) Dersler, yıllık planın ana hatlarını detaylarıyla “günlük plana” göre uygulanmalıdır. Günlük planda, dersin başından sonuna kadar nelerin yapılacağı yazılmalı resim ve şemalarda belirtilmiş olmalıdır.
Öğretim program; bu planlarda belirtilen hareketlerin öğrenciler tarafından kavranıncaya kadar en çok 4 ders uygulanmasını gerekli görmekte ise de, öğrenciler tarafından iyice kavrandığı görülen programlar, bu kadar tekrara bile gerek görülmeyerek yenilenmelidir.
Yıllık planlar her öğretim yılı başında yeniden düzenlenmelidir. Bu planlar mevcut imkanlara göre geliştirilmelidir.

3) Günlük Planda; öğretim programından gösterilen
A) BAŞLAMA DEVRESİ,
B) ESAS DEVRE,

C) BİTİRME DEVRESİ bölümlerine uygun şekilde düzenlenmesi ve uygulanması, hareketlerin seçiminden öğrenci seviyesine ve basamaklamaya dikkat edilmesi ve vücudun her yönden çalışmasına imkan verilmesi; dersin öğrencilerde neşe, canlılık, istek ve ilgi uyandırmasına dikkat edilmelidir. (Sadece öğrencilerin arzularına uyularak oynamaları için dersin başından sonuna kadar kendilerine verilen bir topun yarattığı neşe ve canlılık değerli sayılmamalıdır.)

4) Bir ders planı; hiç bir zaman 19 Mayıs hareketleriyle doldurulmamalı, bu hareketler, ders ve dönem yıl başında hazırlanarak, yıllık ve dönem plana ve günlük planlara serpiştirilerek suretiyle diğer hareketler arsında öğretilmelidir.

5) Karma okullarda, beden eğitimi dersinin, kız ve erkek öğrenciler bir arada ve aynı programla yaptırılmamasına dikkat edilmeli, bunun için okulun haftalık ders programının düzenlenmesinde okul yöneticileriyle birlikte gerekli tedbirler alınmalı, birkaç okul ve öğretmeni olan yerlerde bayan ve erkek öğretmenler arasında ders dağıtımı yapılırken bu husus göz önünde bulundurulmalıdır. (1359 sayılı tebliğler dergisi Md.4)

6) Her derste düzen alıştırmalarına yeteri kadar zaman ayırmalı; bütün çalışmalarda öğrencilerin kurallarına uymayı, her zaman dürüst davranmayı alışkanlık haline getirmeleri sağlanmalıdır.

7) Beden Eğitimi Öğretmeni; öğreteceği konuları kendisi de hakkıyla bilmeli, yapılacak çalışmaları kısaca anlatmalı, yaparak da gösterilmeli, komutları ve öğretim metotları en iyi şekilde uygulanmalıdır.

8) Beden Eğitimi öğretmeni ders içinde ve ders dışındaki kıyafeti, tutum ve davranışlarıyla öğrencilere örnek olmalı, her bakımdan öğrencilerin güvenini sevgisini ve saygısını kazanmalıdır.

9) Beden Eğitimi derslerinin, sağlık bakımından yemekten önceki ve sonraki saatlerde konmamasına özen gösterilmelidir.

10) Atatürk inkılap ve ilkelerinin beden eğitimi ile ilgili hususları derslerde her fırsatta öğrencilere anlatılmalı, özellikle Milli Bayramlar ile anma kutlama günleri, bu hususların anlatılmasını ve kavratılması için fırsat bilinmelidir.

11) Zorunluluk olmadıkça dersler sınıfta teorik olarak yapılmamalı, dershanede kalmayı gerektiren soğuk ve yağışlı havalarda “SINIF CİMNASTİĞİ” ve “KÜÇÜK EĞİTSEL OYUN” uygulamaları yapılmalıdır.

12) Haftada iki saat beden eğitimi dersi olan sınıflarda bu iki saatin haftalık programda aynı günü ve üst üste konmamasına (Pedagojik, psikolojik ve biyolojik bakımlardan ayrı günlerde yapılmasına ) dikkat edilmelidir.

13) Her Beden Eğitimi Öğretmeni öğretim yılı başında o öğretim yılı ve dönemlerine ait çalışmalarını gösterir şahsi bir dosya hazırlamalı, bu dosyada aşağıdaki yazılı evrak da bulunmalıdır.

a) O yıla ait yıllık ve dönem planları,
b) O yıla ait zümre toplantı tutanakları,
c) Beden Eğitimi Öğretmenlerinin ders içi ve ders dışı çalışma talimatı kitabı
d) Günlük planlar,
e) Öğretmen not defteri,
f) Sınıf geçme yönetmeliği ,
c) 6 saatlik ders dışı çalışma planı (İl(ilçe) Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanmış)

B) SPOR KOLU ÇALIŞMALARI

Ders saatleri dışında spor kolu faaliyetleri olarak; sınıflar, guruplar ve okullar arası çeşitli spor karşılaşmalarına yer verilmeli, bu çalışmalarda ders yılı başında hazırlanacak programda istenilen hedeflere ulaşmaya çalışılmalıdır. Ayrıca, 2336 sayılı Tebliğler dergisinde örnekleri gösterilen defter ve belgelerin düzenlenmesine özen gösterilmelidir.

C) İZCİLİK ETKİNLİKLERİ

1) İzcilik faaliyetlerinin, ilgili yönetmenlik yıllık ve dönem çalışma programlarına göre yürütülmesini sağlamalı, ilkokullardaki küçük izci faaliyetleriyle de ilgilenmelidir.

2) İzciliğe ait bilgiler teorik olarak okulda verilmekle beraber; bunların yapılacak gezi tatbikatı ve kamplar sırasında öğrencilere benimsetilmesine çalışılmalıdır.

3) Her bakımdan faydası büyük olan ve kısa ve uzun süreli kamp faaliyetlerine yer verilmelidir.
Beden eğitimi, spor ve izcilik faaliyetleri yolu ile öğrencilerin bedenen ve ruhen sağlıklı bir şekilde gelişmelerinin, onların milli ve manevi yönden amaçlanan vasıfları taşıyan (küçükleri seven ve koruyan, büyüklerine saygılı, vatanını ve milletini seven, başta Atatürk olmak üzere bütün Türk Büyüklerini seven ve onları örnek alan, kendine güvenen, çabuk karar verebilen, davranışlarını kontrol edebilen birbirleri ile iş birliği içinde çalışabilen, doğru, temiz, düzenli cesaret sahibi, disiplinli, boş zamanlarını yararlı ve zevkli çalışmalarla değerlendiren vb.) birer vatandaş olarak yetişmelerinin gerektiğini her türlü uygulamalar yapılacaktır.

D) HALK OYUNU FAALİYETLERİ

Kültürümüzün birer ürünü olan halk oyunlarımızın ve halk müziğimiz yayılıp yaşatılması, tanıtılması ve aynı zamanda çocuklarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarını bu olumlu yolla değerlendirilmeleri sağlamak amacıyla;
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 10/09/1997 tarih ve 143 sayılı karar ile;

-İlköğretim okullarının 1.,2. ve 3.sınıflarında “Bireysel ve Toplu Etkinlik”
adı altında haftada 3’er saat olmak üzere ,
-İlköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarında haftada 4’er saat, 6.,7. ve 8. sınıflarında ise haftada 3’er saat olmak üzere “Seçmeli Dersler” adı altında okutulması uygun görülmüştür.
-“Seçmeli Dersleré19 ayrı konuda belirtilmiş olup, Halk Oyunları bunlardan birisidir.

E) OKUL DIŞI ETKİNLİKLERİ

Beden eğitimi öğretmenleri okul dışındaki gençlerin ve yetişkinlerin beden eğitimi ve spor faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin yapıldığı müesseselere ilgisiz kalmamalı, okuldaki sporcu ruhunun ve karakterinin dışa da taşarak çevreyi etkili olması için çalışmalıdır.

Bunun için gerekirse öğretmen, öğretmenlik vasfının her şeyin üstünde tutmak suretiyle, bilgi, ihtisas ve yeteneklerinden okul dışı gençlerini de faydalandırma yoluna gitmeli ve onları olabilecek bir takım zararlı alışkanlıklardan korunmalıdır.

Bunlardan başka :
Beden eğitimi öğretmeni ; öğrencilerin sağlık durumları bakımından bir nevi koruyucu doktoru olmalıdır. Okul doktoruyla iş birliği yaparak öğrencilerin beden eğitimi ve spor faaliyetleriyle ilgili sağlık durumlarını önlemle takip etmelidir.

Yine beden eğitimi öğretmeni, öğrencilerin beden eğitimi, spor ve izcilik faaliyetleri yolu ile yetiştirilmelerinin sağlanması için diğer öğretmenler ve yöneticilerle iş birliği yapmalı; imkansızlıklar içinde bile yaratıcı faaliyetleriyle öğrencilerini aktif duruma getirecek bir unsur olmalıdır. (Her zaman, her çeşit faaliyeti mutlaka emir ve talimatların değişmeyen kalıplar içinde yapmaya çalışmak ve buna imkan bulamayınca da işin tamamından vazgeçmek bir öğretmen için en önce başvurulacak kestirme yol olmamalı mevcut imkanlar kullanılarak, gerekli çalışmalar yapılmalıdır.)

İyi bir beden eğitimi öğretmeni; taşıdığı ferdi ve mesleki nitelikleriyle çevresine örnek olmalı, beden eğitimi ders faaliyetlerinin çizdiği hedeflere hangi yoldan olursa olsun ulaşabilmeli, okul idarecileriyle iş birliği yaparak oyun ve spor tesisleri kurmalı gerekli ders malzemelerini tespit etmeli bir tesislerin temizlik düzenine özen gösterilmeli okulun eğitsel etkinliklerinden olumlu ve verimli çalışmalarıyla her zaman takdir edilen bir eğitimci olmalıdır.

F) BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE DERS ALANI OLARAK KULLANILAN YERLERİN BAKIMI

1) Okullarda beden eğitimi dersi ve spor çalışmaları yapılan spor salonu ve bu amaç ile kullanılan alanların bakımı ve temizliğinden beden eğitimi öğretmeni sorumludur. Beden eğitimi öğretmenlerin bu alanların temizliği için gerekli önlemler almalı ve gerektiğinde öğrencilerinden yardımcı olmaları sağlanmalıdır.

2) Ders içi ve Ders dışı çalışmaların yürütüldüğü okul bahçesinde bulunan çeşitli açık hava tesisleri bu çalışmalar sırasında dershane konumunda olacağından bu çalışmalar esnasında ders veya çalışma ile ilgisi olmayan kişilerin çalışma alanın da bulunmaması için okul yönetimi ve nöbetçi öğretmen ile koordinasyon sağlayarak gerekli önlemleri almalıdır.

BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN UYGULANMASINDA ÖĞRETMENE ÖĞÜTLER

1) ÖĞRETMEN KIYAFETİ :

Beden eğitimi öğretmenlerinin resmi kıyafetleri eşofmandır. Bu derse giren her öğretmen eşofman giymek zorundadır. Öğretmen, öğrencilere yaptıracağı hareketleri göstermek ve öğrencilerle beraber yapılacak uygulamalara katılmak için spor kıyafeti giymelidir. Eşofman, iç giyim üzerine giyilir. Öğretmen öğrencilere tempo vermek, bir hareketi başlatmak ya da öğrencilere toplamak için düdük ve benzeri araçları da yanında bulundurur. Beden eğitimi öğretmenleri ders kıyafeti olan eşofmanla; okul içerisinde, Okul Aile Birliği ve Öğretmenler Kurulu gibi toplantıların dışında tüm eğitsel faaliyetlere katılabilir ve iş ilişkilerini sürdürebilir.
Okul dışındaki sportif faaliyetler hariç makama ve toplantılara eşofmanla katılamazlar.

Okullara kayıt yaptıran veya okula devam eden öğrencilere, beden eğitimi derslerinde kullanacakları eşofman, forma ve spor ayakkabısı alımı öğrenci velilerinin isteğine bırakılacak, her öğrenci velisi kendi imkanları doğrultusunda istediği eşofman ve spor ayakkabısı alacaklardır.

SPOR KIYAFETLERİ GİYİNME YERLERİ :

Her okulda, imkân ve şartlar ne olursa olsun Beden Eğitimi Öğretmenleri ile beden eğitimi ve seçmeli spor ile spor faaliyetlerine katılan kız ve erkek öğrencilerin kıyafetlerini değiştire bilecekleri sağlık şartlarına uygun yeterli sayıda askıyla donatılmış üzerine kapı levhası da yazılmış bayan ve erkeklere ayrı ayrı oda tahsis edilecektir.

Bu işler için sınıflar ve tuvaletlerin kullanılmaması sağlanacaktır.

TESİS ARAÇ VE GEREÇLER :

Tesis ve araç yönünden yeterli olmayan okullarda; ülkemizin ekonomik durumu göz önünde tutularak araçların doğal çevredeki benzerlerinden yararlanılmalı ayrıca okul ve çevre imkânları değerlendirilerek basit beden eğitimi ve spor araçlarının yapımı yönüne gidilmedir. (Örneğin; ağaçlara halat asmak, iki ağaç arasına merdiven, direk boru vb. yerleştirme, jimnastik sırası, kısa, kum, havuzu, çeşitli büyüklükte sağlık toplar vb. yapma)

Ders içi ve ders dışı çalışmaların yürütülebilmesi için okul bahçesinde çeşitli açık hava tesisleri ile yağışlı ve soğuk havalarda ders yapabilmek için salon, koridor, oda sağlanmasına çalışılmalıdır. Çevrede bu amaca uygun yerler aranmalı ve gerektiğinde diğer kurumların imkânlarından yararlanılmalıdır.

Beden eğitimi ve spor çalışması yapılan alanların bakım, onarım ve temizliğine gösterilmeli ve öğrencilerin, gerektiğinde bu yerlerin temizlenmesine yardımcı olmaları sağlanmalıdır.

Spor salonu ve tesisleri yeterli olmayan okulların, bu imkâna sahip olan okulların tesislerinden yararlandırılmaları konusunda Millî Eğitim Müdürlükleri Lig Heyetince gerekli önlemler alınacaktır.

Okullardaki spor salonlarının eğitim çalışmaları dışındaki faaliyetler için kullanılması üzerinde titizlik ile durulacaktır.

DERS DIŞI FAALİYETLER :

İçinde, bulunduğumuz çağda spor, toplumların en çok ilgisini çeken faaliyettir. Özellikle en hareketli dönemlerini yaşayan ve sonsuz enerji ile dolu bulunan gençler için spor, vazgeçilmez bir ilgi alanıdır.

Spor, yetişmekte olan nesillerin temel öğesi olan gençlere fikren ve bedenen sağlık kazandıran bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. Henüz çocukluk gençlik devresinde olan, çeşitli bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanma çağında bulunan her dereceli okullardaki öğrencilerin, çağımız şartlarına uygun bir şekilde yetiştirilmeleri önemle ele alınmalı. Öğrencilerin yalnız ders içi çalışmalarında beden eğitimi ve sporun amaçlarına uygun derecede eğitilmeleri mümkün değildir. Bu bakımdan okullarda, ders dışı faaliyetlere büyük önem ve ağırlık verilmeli, bu faaliyetler dersin devamı ve bölünmez parçası olarak düşünülmeli ve değerlendirilmelidir.

Bu amaçla;
1. Araç, gereç, alan ve tesislerden yararlanmalı, çalışmalar buna göre düzenlenmelidir.
2. Her sınıf veya grup öğrencilere gün, saat ve çalışacakları spor dalı belirtilerek haftalık, aylık ve yıllık programlar yapılmalıdır.
3. Öğrencilerin ders dışı faaliyetleri de izlenerek, değerlendirilmelerinde dikkate alınmalıdır.
4. Ders dışı faaliyetlerde görevler demokratik olarak dağıtılmalı, öğrencilerin kendi kendilerini yönetmelerine, denetlemelerine öncelik verilmeli; böylece, karşılıklı görev ve sorumluluk duygularının gelişmesine imkân hazırlanmalıdır.
5. Ders dışı faaliyetlere yeni başlayan öğrenci, hangi spor dalına uygun yeteneklerinin olduğunu bilemez ve her dalda çalışmalara katılır. Başlangıçta bu davranış normaldir. Değişik çalışmalar sonucu çocuk, yeteneğine uygun spor dalını seçme imkânına kavuşur. Öğretmen gözlem ve küçük denemelerle, öğrencinim ilgi ve yeteneğine uygun spor dalını bulmasında yönlendirici ve yardımcı olmalıdır.
6. Ders dışı faaliyetlerin temeli derslere dayandırılmalı, derslerde yaptırılan hareketler ders dışı çalışmalarla pekiştirilmelidir. Bu çalışmalar öncelikle sağlık ve eğitim bakımından ele alınmalı; şampiyon olma yarış kazanma ön plâna alınmamalı, bu duygu aşırı hırs ve tutku durumuna dönüştürülmemelidir. Bu yönde aşırı kamçılanmış duyguların eğitimi olumsuz yönde etkilene bileceği dikkate alınmalı, çalışmalara katılmış olmanın önemi ve değeri öğrencilere benimsetilmelidir. Okul içindeki çalışmalar öğrencinin beden eğitimi ve spor faaliyetlerine özendirilmesi, kendilerini deneme ve düşünme aracı olarak düşünülmelidir. Bütün öğrencilere ders dışı faaliyetlerine katılma fırsatı tanıyan sınıflar arası karşılaşmalara ağırlık verilmeli, fırsat ilkesi zedelenmemelidir. Şampiyon okul takımı çıkarmak uğruna öğrencilerin büyük çoğunluğu bu faaliyetlerden yararlanmayacak şekilde herhangi bir hatalı duruma düşürülmemelidir.
7. Ders dışı çalışmalara katılmayan öğrencilerin sınıf öğretmeni ve okul müdürü tarafından uygun görülmesi halinde, bunları olumsuz yönde değerlendirilmemeleri yönüne gidilmelidir.
8. Ders dışı beden eğitimi ve spor çalışmalarında okulun diğer öğretmenlerinden ve çevredeki uzman kişilerden yararlanılmalıdır. (Spor kolu yönetim kurulu kararı ve okul müdürünün izniyle) ancak öğretmen olmayan uzman kişilerin seçiminde çok titiz davranılmalı, öğrencileri olumsuz yönde etkileyecek alışkanlık ve davranışları görülenlerin derhal ilişiği kesilmelidir.
9. Öğrencilerin, okul bünyesi dışındaki diğer kuruluşlar tarafından seviyelerine uygun olarak düzenleyecekleri spor gelişim çalışmalarına yönlendirilmelerine önem verilmelidir. Hatta bu gibi öğrencilerin kulüplerine spor yapabilmeleri teşvik edilmeli ve kendilerine yardımcı olunmalıdır.
10. Okulun bulunduğu çevrede yapılabilecek spor dallarının temel öğretimi, çevre imkânları da kullanılmak suretiyle derslerde veya ders dışı çalışmalarda ele alınmalıdır. (tenis, kayak, yüzme vb.)

Okullarımızda bu faaliyetlerin düzenli ve sistemli bir şekilde yürütüle bilmesi için Bakanlığımızca hazırlanarak yürürlüğe konan(01/04/1991 gün ve20832 sayılı Resmî Gazete ile13/05/1991gün ve 2336 sayılı Tebliğler Dergisi) ”OKUL SPOR KOLLARI YÖNETMELİĞİ” inde gerekli bütün hususlar hiç boşluk bırakılmadan metodik bir şekilde açıklanmıştır.

Çok geniş bir uygulama alanı olan ders dışı faaliyetlerin okul bünyesi içerisinde gerektiği gibi yürütülebilmesi için okul müdürlerine ve beden eğitimi öğretmenlerine bir dizi görevler düşmektedir. Buna göre, ilk ve orta öğretim kurumlarının tamamında ilgili yönetmeliğe uygun bir spor kolu kurulacaktır. Okulların eğitim ve öğretime başlamasıyla birlikte her okulda sınıf spor temsilcileri ve branş kaptanları seçilecek yapılacak temsilciler kurulu toplantısında yönetim kurulu belirlenecektir. Yönetim kurulu, temsilciler kurulunun görüşlerini de dikkate alarak, spor kolunun yıllık çalışma programını ve bütçe taslağını hazırlayacaktır. Okul Müdürlüğünce onaylanan bu program ve bütçe taslağı derhal uygulamaya sokulacaktır. Bütün çalışmalar bu program ve yönetmelik çevresinde sürdürülecektir. Spor kolu faaliyet programında sınıflar arası yarışmaya öncelikle yer verilecektir. Ayrıca okullar arası spor faaliyetlerinde programlanacaktır.

Okulda beden eğitimi branş öğretmeni bulunmadığı takdirde spor kolu rehber öğretmeni aynı çalışmaları ilgili yönetmeliğe göre düzenler, okul bünyesinde yapılacak yarışmaların yapılması için gerekli tedbirleri alır. Okullar arası yarışmalara katılacak takımları hazırlatır ve müsabakalara götürür veya götürülmesini sağlar.

DERS DIŞI ÇALIŞMALARI :

Okullarda beden eğitimi derslerinin dışında yapılacak beden eğitimi, spor ve izcilik çalışmalarını yürüten öğretmenlere 16/12/1998-23555 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ders ücretlerine ilişkin esasları belirleyen kararname gereğince, bu çalışmaların karşılığında haftada 6 saatlik ek bir ders ücreti ödenmektedir. Bu ücretin alınabilmesi için ders dışı çalışmalarına yönelik yıllık ve dönem programını, ders yılı ve dönem başında, spor kolu yıllık ve dönem faaliyet programına paralel olarak yapılan görev bölümüne göre çalışmayı yürütecek öğretmende bulunacaktır.

Ders dışı çalışmaları; derslerin dışında düzenlenen sınıflar arası yarışmaları, okul takımlarının haftalık çalışmalarını, izcilik faaliyetlerini beden eğitimi faaliyet alanı içerisine giren her türlü hazırlık ve halk oyunları çalışmalarını kapsamaktadır.

Ders dışı çalışmaları; öğretim yılı başında hazırlanan yıllık ve dönem programa göre yürütülecektir. Bu çalışmalar için ayrı bir ders defteri tutulacak, yapılan çalışmaların ilgili öğretmen tarafından işlendiği bu defterler ücret tahakkukunda belge olarak değerlendirilecektir.

Ders dışı çalışma yapılırken 6 saatlik süre haftanın bütün günlerinde kullanılabilir, en ideal planlama ise 2’şer saatlik 3 güne göre düzenlemedir.

Uygulamalar sırasında hava şartlarının müsait olmaması çalışma yapılacak saha ve tesislerin dolu olması durumunda okul yönetimlerine bilgi vermek suretiyle program değişikliği yapılacak, yapılamayan çalışmalar hafta içerisinde planlanan bir günde uygulanacaktır.

Ders dışı çalışmaların planlanmasında, çalışma yapacak öğretmen ile çalışmalara katılacak öğrencilerin zamanlarının boş olması esastır. Bu planlama, çalışmayı yürütecek öğretmen tarafından yapılır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı çalışmalarında görevli öğretmenlerin hiçbir suretle ek ders ücretleri kesilmez.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu